Comunicat a proveïdors

Mitjançant el present comunicat, s'informa als nostres proveïdors de la metodologia emprada en EACOM S.A., per al control i seguiment de l'acompliment del Proveïdor extern.

 

Aquesta metodologia està recollida en el Procediment PR-012 (“Gestió de Proveïdors”) i consisteix en una avaluació inicial prèvia i en un seguiment periòdic (amb caràcter anual).

 

L'avaluació prèvia es basa en:

 

 • Marques i certificacions reconegudes.

 • Homologació per client o proveïdor comú.

 • Capacitació / qualificació.

 • Competència.

 • Assajos previs, quan escaigui.

 • Autorització.

 • Capacitat de subministrament.

 • Preu.

 • Criteris ambientals.

 • Requisits legals

 

Una vegada que un Proveïdor ha estat aprovat, es duu a terme l'avaluació anual basada en els següents criteris:

 

 • Qualitat de producte: ús i incidències.

 • Valoració del servei: preus, proactivitat, flexibilitat, estocs, terminis i quantitats, etc.

 

Sobre la base d'aquesta avaluació, s'obté la “Valoració del Proveïdor”:

A. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PRODUCTE (50%): El producte subministrat pel proveïdor es valora sobre la base del seu ús i a les incidències hagudes relacionades amb aquest. S'aplica la següent escala:

 

 • Sense informes d'incidències durant l'any: 50 punts

 • D'1 a 3 incidències: 30 punts

 • Més de 3 incidències: 0 punts

 

B. VALORACIÓ DEL SERVEI (50%): Es realitza en funció dels resultats obtinguts, durant la prestació del servei associat a l'enviament de productes o al propi servei (compliment de quantitats, termini, col·laboració tècnica):

 

 • Compliment sempre correcte, col·laboració molt acceptable: 50 punts

 • Algun incompliment puntual, col·laboració acceptable: 40 punts

 • Freqüents incompliments, escassa col·laboració: 20 punts

 • Incompliment permanent, col·laboració nul·la: 0 punts

 

C. VALORACIÓ GLOBAL: SUMA A+B

 

Per ser considerat APTE el Proveïdor ha de superar la puntuació de 50 punts i no tenir més de 3 Incidències.

 

En casos excepcionals, als Proveïdors amb una puntuació inferior a 50 punts se'ls podrà notificar el resultat de l'avaluació, sol·licitant-los accions de millora amb l'objectiu que se situïn en el nivell de proveïdor APTE.